Vízi közmű rendszerek modellezése

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV63
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a hagyományos települési csapadékvíz elvezetés ismeretanyagát meghaladó, korszerű, települési csapadékvíz gazdálkodás elméleti alapjait, az éghajlatváltozás várható következményeinek figyelembevételével. Ismertesse a hallgatókkal a nemzetközi jó gyakorlat módszereit és az azokhoz tartozó, szimulációs modellezésen alapuló tervezési eljárásokat. A tárgy további célja, hogy a hallgatók megtanulják a nyomás alatti és gravitációs közműhálózatok tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hálózatmodellezési ismereteket. A hallgatók felkészítése a hálózat modellezési szoftverek készség szintű alkalmazásra. Főbb témakörök: nyomás alatti rendszerek modellezése; gravitációs csatornahálózatok hidraulikai modellezése; modell készítés, kalibráció; tervezési és üzemirányítási célú optimalizáció.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése egy zárthelyi dolgozat, egy számítási feladat elkészítése során tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés), és egy házi feladat beadott dokumentációja alapján történik (ZH - 40%; HF1 - 30%; HF2 - 30%). Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozaton megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje, az órák alatti számítási gyakorlaton szintén legalább 50%-ot teljesítsen, valamint a beadott dokumentáció is legalább 50%-os értékelést kapjon.