Tartószerkezetek projekt

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOHSMS5P
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
1
Tárgyfelelős: 
Szervezeti egység: 
Leírás: 

A tantárgya célja, hogy a hallgató egy, az érdekeltségének megfelelő témakörben megoldjon egy tartószerkezethez kapcsolódó problémát, ezáltal fejlessze probléma megoldó képességét elmélyülve egy speciális problémában, elsajátítsa az irodalomkutatás módszertanát, az ismeretek rendszerezésének módját, törekedjen az átfogó gondolkodásmódra. Cél, hogy a feladat önálló megoldásával alkalmassá váljon a tervezői vagy kutatói feladatok során előálló problémák hatékony megoldására. A vizsgálat tárgya bármely, a konzulenssel egyeztetett tartószerkezeti probléma lehet, nem kizárólagosan: tartószerkezet, annak egy része vagy részletének numerikus modellezése, analízise és/vagy tervezése, kísérleti analízis; kutatás, kutatás-fejlesztés vagy szakértő tervezői feladat formájában; saját kezdeményezés, megadott feladat vagy folyó kutatási projekthez kapcsolódóan.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
80% házi feladat 20% aktivitás