Folyami hidromorfológia

Tanszékünk intenzíven foglalkozik folyók áramlástani, hordalékvándorlási és alakváltozási folyamatainak vizsgálatával. A téma kutatása gyakorlati szempontból számos területen kiemelt fontosságú, mert a folyók hidromorfológiai jellemzői kihatnak többek között az árvízlevezetésre, folyami hajózásra, folyó menti élőhelyekre, ivóvíz kitermelésre, energiatermelésre, rekreációs tevékenységre, vagyis közvetlen kapcsolatban áll társadalmi, gazdasági és környezeti kérdésekkel. Kutatásaink két fő pillérre épülnek: terepi adatgyűjtésre és számítógépes modellezésre.

Terepi vizsgálatainkhoz korszerű adatgyűjtő eljárásokat használunk, továbbá mérési módszerek fejlesztésével is foglalkozunk. Folyók áramlási viszonyainak feltárásához részben akusztikus eljárásokat alkalmazunk (ADCP, ADV, Aquadopp eszközökkel). Ezekkel a módszerekkel képesek vagyunk nagy időbeli és térbeli felbontással elemezni folyók vízhozam, vízmélység, áramlási sebesség, fenéksúrlódás és elkeveredési jellemzőit vagy éppen a hajók keltette hullámzást. Foglalkozunk emellett képalapú mérési eljárásokkal is (PTV, PIV, LSPIV), melyekkel pl. vízfolyások vízhozamát tudjuk indirekt módon mérni. Folyók hordalékvándorlási vizsgálatához közvetlen (fizikai mintázás) és közvetett (optikai, akusztikus, lézeres, videó alapú) eljárásokat használunk, melyekkel célunk, hogy a folyók hordalékszállításának térbeli és időbeli alakulását a hagyományos mérési módszerekhez képest sokkal pontosabban tárjuk fel.

A terepi mérések mellett számítógépes modelleket alkalmazunk és fejlesztünk folyók áramlási, hordaléktranszport és medermorfodinamikai folyamatainak elemzésére. Vizsgálatainkhoz 1D, 2D és 3D numerikus áramlásmodelleket használunk, melyek összekapcsolhatók hordaléktranszport modulokkal, így alkalmassá válnak a folyómeder alaktani változásainak leírására. A modellek paraméterezését, kalibrálását és igazolását terepi adatok alapján végezzük el. Kutatásaink kiterjednek árvizek mederátrendező hatásának vizsgálatára, folyószabályozás tervezésének támogatására, műtárgyak körüli morfodinamika szimulációjára, élőhely alkalmassági vizsgálatokra, elkeveredési folyamatok elemzésére, nagyléptékű mederfejlődési folyamatok modellezésére.

Szabályozott folyószakasz áramlásainak 3D modellezése

Uszály elhaladásának hatására kialakuló hullámzás modellezése

Hajó keltette part közelében megtörő hullámzás modellezése

Hajó keltette part közelében megtörő hullámok sebességének mérése Large Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) módszerrel

Lebegtetett hordaléktöménység területi eloszlása a Duna és Garam találkozásánál (lézeres alapú méréssel)

ADCP-vel mért áramlási sebesség, lebegtetett hordaléktöménység és hordalékhozam eloszlások

Folyók találkozásánál kialakuló elkeveredés 3D modellezése

Hídpillér körüli kimélyülés 3D modellezése

Mederbeli és hullámtéri feliszapolódás modellezése (Duna, Garam-torkolat, teljes 2013. év szimulációja

Új folyószabályozási művek hatásának 3D modellezése